Zákaznický IS

Zákaznický informační systém (ZIS) umožňuje pokrýt potřeby těch zákazníků, kteří vykonávají obchodní činnost a dodávají nebo odebírají libovolné energetické komodity.

Je zaměřen zejména na prodej, ale umožňuje sledovat i nákup tepla, vody, elektřiny či zemního plynu. Svojí variabilitou umožňuje sledování a fakturaci libovolné komodity, případně i služeb (telekomunikace).

Poskytujeme komplexní systém zahrnující vytvoření smluvních vztahů, technické evidence, přípravu podkladů pro fakturaci až po vystavení dokladů (záloha, faktura).

Zákaznický informační systém je možné automatizovaně napojit na účetní systém zákazníka a data získaná pro potřeby fakturace využít i pro bilancování výroby či distribuce, pro kalkulaci cen apod.

 

 

Přehled dílčích částí systému

Subsystém OM – Obchod a Marketing
 • Informace o vlastní firmě 
 • Partneři (odběratelé, dodavatelé, zprostředkovatelé služeb včetně adres, účtů) 
 • Smlouvy (pro nákup, prodej)
 • Kontaktní osoby (rozdělení do kategorií; přiřazení ke smlouvám, partnerům, odběrným či předávacím místům, spojení na kontaktní osoby - telefon, email atd.)
 
Subsystém FK – Fakturace Komodit
 • Fakturační skupiny (možnost seskupit pro fakturaci více smluv nebo naopak rozčlenit fakturaci v rámci jedné smlouvy na více částí, detaily nutné pro tvorbu dokladů - faktur, záloh)
 • Detaily smluv ve vztahu k dodávané nebo odebírané komoditě (odběrový vztah – propojení smluvní a technické evidence)
 • Distribuční síť (technická evidence - strukturované rozčlenění lokalit, odběrných, předávacích a měřicích či výpočítaných míst, vazba na zdroj, klimatickou oblast)
 • Měřidla a jejich vlastnosti (základní informace o měřidlech - výrobní typ, číslo, rozsah, přepočítací koeficient, data ověření, komponenty)
 • Média a komodity (př. Teplo do UT, Teplo do TV atd. variabilní definice dle potřeb zákazníka)
 • Tarify a ceny (ceny jednotkové, fixní, pásmové, přirážky/slevy)
 • Odečtové trasy (rozčlenění a uspořádání měřených/vypočítaných míst)
 • Montáž a demontáž měřidla včetně historie umístění měřidla
 • Odečty (ruční zadávání, poloautomatizované odečty - PDA, odečítací strojky; automatizované odečty - dálkové přenosy)
 • Spotřeby (výpočty z odečtů, ruční zadání, automatizované přenosy; využití pro fakturaci, ale i bilanční účely; možnost rozpadu na byty / nebyty, podle denostupňů)
 • Hodnoty (př. relativní ztráty, entalpie, účiník)
 • Zálohové a fakturační milníky (dílčí plnění, odráží očekávané plnění)
 • Zálohy (tvorba dokladů, schvalování, podpora přenosů dokladů do účetnictví a plateb z účetnictví)
 • Platební kalendáře (příprava a tvorba dokladů)
 • Podklady k fakturaci (příprava na základě dodaného nebo odebraného množství a přiřazených cen)
 • Střediska (evidence, rozčlenění distribuční sítě pro potřeby zaúčtování)
 • Evidence typů účtů, předkontací potřebné pro zaúčtování
 • Faktury (tvorba dokladů, schvalování, podpora přenosů dokladů do účetnictví a plateb z účetnictví)
 • Dohadné a dopočtené množství (generování na základě definovaného období, referenčních měření s možností ruční korekce, využití pro účetní dohady, ale i dopočty pro korekce chyb a neúplných měření)
 • Dohady (tvorba dokladů, odúčtování dohadů, podpora přenosů dokladů do účetnictví)
 • Finální fakturace (přefakturace z důvodu změny ceny nebo množství - 13. faktura)
 • Opravné doklady (oprava s odpočtem předchozí fakturace nebo s možností opravné fakturace s využitím ručních podkladů)
 • Saldo (partnera, fakturační skupiny)
 • Reporting (exporty seznamů, speciální přehledy, standardní sestavy, tisky podle šablon na klíčových místech systému, archivace dokumentů, tvorba příloh)
 
Subsystém TD – Technologická Databanka
 • Veličiny (popisné veličiny rozčleňující strukturu sítě, vstupní a vypočítané veličiny pro uložení spotřeb a hodnot)
 • Definice výpočtů spotřeb a hodnot
 • Plánování odběrových diagramů
 • Vazby na bilance výroby a distribucí
 
Subsystém VC – Výrobní Charakteristiky
 • Datová základna pro evidenci objektů a konfiguraci vlastností jednotlivých druhů objektů (komodity, distribuční místa, střediska, měřidla, odečtové trasy, tarify, ceny atd.)

 

Schéma procesu fakturace

Subsystém KC – Kalkulace ceny tepla

 • Subsystém doplňuje řešení ZIS o funkcionalitu zpracování kalkulací cen tepla po jednotlivých lokalitách.

Webová aplikace Klientský portál

Účelem webové aplikace KP je umožnit Vaší společnosti zpřístupnit svým zákazníkům (odběratelům) vybraná data ze Zákaznického IS. Jedná se o informace pro zákazníky týkající se jejich smluvního vztahu, odebíraného množství a fakturace komodit, stavu úhrad, aktuálního stavu dodávek komodit aj. Zpřístupnění informací bude online, prostřednictvím internetu s diferencovaným přístupem. Zdrojem pro tyto informace by měla být data spravovaná v systému eSADA, který dodala společnost EG - Expert, s.r.o.

Nasazení takového řešení zvyšuje úroveň práce se zákazníky, zrychluje komunikaci s nimi a tím zvyšuje i celkový komfort pro zákazníky. Podobná řešení se dnes již stávají standardem u společností dodávající energie svým odběratelům. Průběžné poskytování informací o spotřebách zákazníkům bude brzy požadováno i legislativou.

Vývoj aplikace eSADA KP probíhá ve spolupráci se společností WaM Solutions s.r.o., která se specializuje na webové aplikace.

Počet klientů, kteří budou mít možnost využívat dané SW řešení, není v daném případě omezen.

Rozsah implementace je členěn po modulech – aplikacích – viz následující schéma. Komplexní řešení Klientského portálu obsahuje i některé podpůrné aplikace v desktopové části eSADA, které slouží pro parametrizaci řešení a přípravu některých úloh, jako je rozesílání důležitých zpráv formou SMS vybrané množině Zákazníků (např. při přerušení dodávky v určité větvi atd.).

Naši klienti a reference

Děkuji za špičkovou práci a za flexibilní proaktivní přístup. Jsem rad, že mi pomáhal partner, na kterého je více než 100% spolehnutí. Jakmile zas někdy budu potřebovat profesionální zpracováni dat, tak vím, kam se obrátit.

Ladislav Landa, IT Architekt, W.A.G. payment solutions, a.s.