ACMart

Jedná se o systém pro Automatický Centrální Monitoring silových zařízení ve stanicích přenosové a distribuční soustavy.

Systém je koncipován tak, že většina dat, se kterými je dále pracováno, má zdrojové úložiště v jiném podnikovém systému (SAP, AROPO – Automatické Rozpoznání Poruchy jedná se o systém, který zpracovává data ze zapisovačů poruch a vyhodnocuje dynamické děje, DŘS – Dispečerský Řídící Systém, MST – Monitor Silových Transformátorů, EUCLID – systém pro sledování bleskové aktivity v Evropě, REGOL – diagnostický systém pro vyhodnocení stavu olejů nebo SF6 v silových zařízeních, apod.).

Potřebná data jsou přenášena do systému dávkově v pravidelných intervalech (obvykle 24h). Současně nebo následně probíhá i jejich zpracování a třídění. V některých případech jsou přenášené hodnoty (např. vybrané hodnoty poruchových veličin nebo změny v parametrech vedení a polí) ponechány pro ruční zpracování a případnou uživatelskou korekci.

Jsou k dispozici i aktualizační formuláře, které umožňují správu vybraných dat, kdy je systém primárním zdrojem dat. V některých případech je též možná aktualizace dat primárních zdrojů na základě zpracování v systému (např. příznak, že v době výpadku byl v příslušné oblasti zaznamenán a potvrzen výskyt bleskové aktivity).

 

Data a výsledky zpracované systémem jsou využívána v několika oblastech úloh

 • Mikro úlohy
  • odhalení nestandardního chování některých zařízení, kdy včasná náprava na úrovni opravy závady může předejít poruše velkého rozsahu nebo včasné odhalení přetěžování zařízení, které též může způsobit poruchu zařízení.
 • Operativní úlohy
  • upozornění na blížící se okamžik výkonově sledované údržby např. hodnoty parametrů I2t a CO u vypínačů blízké limitním hodnotám podle Řádu preventivní údržby nebo nastavení správných parametrů dovolené přetížitelnosti vedení včetně započtení vybavení obou koncových polí v závislosti na právě instalovaných zařízeních.
 • Makro úlohy
  • výsledky výpočtů indexu důležitosti, indexu zdraví a indexu rizika (což je kombinace obou předchozích) dávají přehled o stavu jednotlivých silových zařízení a míře rizika při jejich umístění na určitém místě sítě. Tyto informace slouží jako podpora při strategickém rozhodování, zda určité zařízení dále udržovat, provést rekonstrukci nebo nakoupit nové. Systém též umožňuje modelování nákladovosti údržby v závislosti na obsahu adresné přílohy Řádu preventivní údržby.
 • Sekundární efekty
  • vzhledem k tomu, že systém sbírá data z různých zdrojů, jsou definovány kontrolní mechanizmy, na základě kterých jsou odhaleny nedostatky ve zdrojových datech. Uživatelům je pak podána zpráva formou e-mailu s návodem na opravu nesprávně zadaných dat.
Na systém ACMart bezprostředně navazují naše systémy:
 • eVKV
  • systém určený pro zpracování výsledků kontrol vedení
 • eVKS
  • systém určený pro zpracování výsledků kontrol na stanicích

 

Blokové schéma systému

Jednotlivé přenosy a vazby dat na externí systémy (interface) jsou zřetelné z následujícího schématu celého systému.

 

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.