Technologická informační databanka

Jedná se o centrální datový sklad našich SW řešení. Poskytuje úložiště pro historizaci všech důležitých hodnot z provozu energetických i jiných zařízení, distribuce a prodeje komodit nebo i sumárních účetních údajů v potřebných časových řezech. Vedle skutečnosti se může jednat i o ukládání plánovaných hodnot.

TID je především sofi stikovaná databáze pro ukládání hodnot technologických (i ekonomických) veličin a zpravování výpočtů nad nimi. Zároveň je to sada aplikací, které zabezpečují:

  • Přenos dat z jiných systémů (např. SKŘ)
  • Validaci dat, případně nahrazení chybných hodnot
  • Vizualizaci dat v různých časových řezech a dimenzích (plán, očekávaná skutečnost, skutečnost …)
  • Exporty a reporty, ale i prvotřídní analytické informace a klíčové ukazatele výkonnosti

Načtení dat do TID

Vstupní data získává TID pomocí automatických přenosů dat z řídicích systémů (běžné pro energetická zařízení), ručními vstupy či poloautomatickými odečty za pomoci mobilních aplikací (využívá se u distribuce komodit) nebo datovými pumpami (při přenosech z účetních systémů i ze systémů státních institucí jako jsou OTE nebo ERÚ). Vstup hodnot může probíhat v různých časových úrovních: čtvrthodina, hodina, den, měsíc, rok. Hodnoty navazují na strom veličin, které jsou identifikovány Názvem, Vnitřním ID, Jednoznačným TID kódem (mnemotechnické značení) nebo kombinaci Objektu a Třídy veličiny.

Získaná data mohou být před vstupem do TID validována podle různých podmínek a následně korigována na požadované korektní hodnoty. Takto uložená data jsou dostupná všem autorizovaným uživatelům a zůstávají uložena po celou dobu provozu TID.

Zpracovaní dat v TID

Nad vstupními daty je možné provádět agregace hodnot v čase (součet, průměr, vážený průměr atd.), až do úrovně ročních agregovaných hodnot. V případě plánovaných hodnot je zase možné provádět rozpad hodnot na nižší časové úrovně.

V TID můžete zakládat i vypočtené veličiny, jejichž hodnoty vznikají na základě aritmetického výrazu nebo použití připravených funkcí (např. výpočet entalpie z teploty a tlaku) nad parametry výpočtu, což jsou vstupní či jiné vypočtené veličiny. Při změně hodnoty jakéhokoli parametru výpočtu dojde okamžitě k přepočítání dotčených veličin, takže jsou data v TID vždy v konzistentním stavu. Na těchto výpočtech lze vybudovat např. bilance výroby energie, bilance distribuce komodit nebo ekonomický rozbor finančních toků. Algoritmizace má časovou platnost.

Zobrazení dat

Pro správu veličin a prezentaci dat slouží vlastní aplikační rozhraní, které je jak desktopové (tlustý klient), tak i webové (tenký klient). Dále je možné zpracovávat a prezentovat data pomocí MS Office Excel, kde je přístup k datům z TID integrován přímo do nabídek aplikace.

Možnosti prezentace uložených dat v TID formou tabulkového zobrazení a grafického průběhu hodnot v čase umožňuje klientská aplikace TID. 

 

Dále je též možné uložená data prezentovat formou schémat, ve kterých jsou zobrazena uložená data z TID, na předem definovaných pozicích nad obrázkem energetického zařízení nebo distribuční sítě, tento způsob zobrazení dat je pro uživatele velice názorný. 

 

Uložení dat

TID používá pro vlastní uložení vstupních i vypočtených dat běžně rozšířené databázové platformy: MS SQL Server nebo Oracle. Data je možné ukládat v časových řezech a v různých (nadefinovaných) dimenzích. Kromě standardní skutečnosti to mohou být např. různé verze plánů, očekávané skutečnosti nebo simulace.
Data mohou být takto k dispozici různým aplikacím eSADA pro další zpracování a výsledky jsou ukládány zpět do datového skladu. Data je možné exportovat i sdílet externími aplikacemi.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.