Zákaznický IS

Zákaznický informační systém (ZIS) umožňuje pokrýt potřeby těch zákazníků, kteří vykonávají obchodní činnost a dodávají nebo odebírají libovolné komodity.

Je zaměřen zejména na prodej, ale umožňuje sledovat i nákup tepla, vody, elektřiny či zemního plynu. Svojí variabilitou umožňuje sledování a fakturaci libovolné komodity, případně i služeb (telekomunikace).

Poskytujeme komplexní systém zahrnující vytvoření smluvních vztahů, technické evidence, přípravu podkladů pro fakturaci až po vystavení dokladů (záloha, faktura).

Zákaznický informační systém je možné automatizovaně napojit na účetní systém zákazníka a data získaná pro potřeby fakturace využít i pro bilancování výroby či distribuce, pro kalkulaci cen apod.

 

 

Přehled dílčích částí systému

Subsystém OM – Obchod a Marketing
 • Informace o vlastní firmě 
 • Partneři (odběratelé, dodavatelé, zprostředkovatelé služeb včetně adres, účtů) 
 • Smlouvy (pro nákup, prodej)
 • Kontaktní osoby (rozdělení do kategorií; přiřazení ke smlouvám, partnerům, odběrným či předávacím místům, spojení na kontaktní osoby - telefon, email atd.)
 
Subsystém FK – Fakturace Komodit
 • Fakturační skupiny (možnost seskupit pro fakturaci více smluv nebo naopak rozčlenit fakturaci v rámci jedné smlouvy na více částí, detaily nutné pro tvorbu dokladů - faktur, záloh)
 • Detaily smluv ve vztahu k dodávané nebo odebírané komoditě (odběrový vztah – propojení smluvní a technické evidence) 
 • Distribuční síť (technická evidence - strukturované rozčlenění lokalit, odběrných, předávacích a měřicích či výpočítaných míst, vazba na zdroj, klimatickou oblast)
 • Měřidla a jejich vlastnosti (základní informace o měřidlech - výrobní typ, číslo, rozsah, přepočítací koeficient, data ověření, komponenty)
 • Média a komodity (př. Teplo do UT, Teplo do TV atd. variabilní definice dle potřeb zákazníka)
 • Tarify a ceny (ceny jednotkové, fixní, pásmové, přirážky/slevy)
 • Odečtové trasy (rozčlenění a uspořádání měřených/vypočítaných míst)
 • Montáž a demontáž měřidla včetně historie umístění měřidla
 • Odečty (ruční zadávání, poloautomatizované odečty - PDA, odečítací strojky; automatizované odečty - dálkové přenosy)
 • Spotřeby (výpočty z odečtů, ruční zadání, automatizované přenosy; využití pro fakturaci, ale i bilanční účely; možnost rozpadu na byty / nebyty, podle denostupňů)
 • Hodnoty (př. relativní ztráty, entalpie, účiník)
 • Zálohové a fakturační milníky (dílčí plnění, odráží očekávané plnění)
 • Zálohy (tvorba dokladů, schvalování, podpora přenosů dokladů do účetnictví a plateb z účetnictví)
 • Platební kalendáře (příprava a tvorba dokladů)
 • Podklady k fakturaci (příprava na základě dodaného nebo odebraného množství a přiřazených cen)
 • Střediska (evidence, rozčlenění distribuční sítě pro potřeby zaúčtování)
 • Evidence typů účtů, předkontací potřebné pro zaúčtování
 • Faktury (tvorba dokladů, schvalování, podpora přenosů dokladů do účetnictví a plateb z účetnictví)
 • Dohadné a dopočtené množství (generování na základě definovaného období, referenčních měření s možností ruční korekce, využití pro účetní dohady, ale i dopočty pro korekce chyb a neúplných měření)
 • Dohady (tvorba dokladů, odúčtování dohadů, podpora přenosů dokladů do účetnictví)
 • Finální fakturace (přefakturace z důvodu změny ceny nebo množství - 13. faktura)
 • Opravné doklady (oprava s odpočtem předchozí fakturace nebo s možností opravné fakturace s využitím ručních podkladů)
 • Saldo (partnera, fakturační skupiny)
 • Reporting (exporty seznamů, speciální přehledy, standardní sestavy, tisky podle šablon na klíčových místech systému, archivace dokumentů, tvorba příloh)
 
Subsystém TD – Technologická Databanka
 • Veličiny (popisné veličiny rozčleňující strukturu sítě, vstupní a vypočítané veličiny pro uložení spotřeb a hodnot)
 • Definice výpočtů spotřeb a hodnot
 • Plánování odběrových diagramů
 • Vazby na bilance výroby a distribucí
 
Subsystém VC – Výrobní Charakteristiky
 • Datová základna pro evidenci objektů a konfiguraci vlastností jednotlivých druhů objektů (komodity, distribuční místa, střediska, měřidla, odečtové trasy, tarify, ceny atd.)

 

Schéma procesu fakturace

Naši klienti a reference

Na základě dlouhodobých zkušeností se spolehlivými službami a odbornými znalostmi společnosti EG – Expert, nejen v oblasti IT, mohu říci, že spolupráce významným dílem přispívá k zefektivnění využití dat sbíraných v elektroenergetické přenosové soustavě ČR.

Petr Spurný, DiS, ČEPS, a.s.