TID

Jedná se o centrální datový sklad našich softwarových řešení. Poskytuje úložiště pro historizaci všech důležitých hodnot z provozu energetických zařízení, distribuce a prodeje komodit nebo sumárních účetních údajů, a to jak z pohledu skutečnosti, tak i z pohledu plánování.

Načtení dat

Vstupní data získává TID pomocí automatických přenosů dat z řídicích systémů (běžné pro energetická zařízení), ručními vstupy či poloautomatickými odečty za pomoci mobilních aplikací (využívá se u distribuce komodit) nebo datovými pumpami (při přenosech z účetních systémů).

Naše firma je připravena vždy pro zákazníka tato datová propojení upravit na míru, dle konkrétních požadavků. Pro ruční vstupy je připravena specializovaná aplikace nebo je možné je řešit pomocí excelovských formulářů.

Získaná data mohou být před vstupem do TID validována podle různých podmínek a následně korigována na požadované hodnoty. Takto uložená data jsou dostupná všem autorizovaným uživatelům a zůstávají uložena po celou dobu provozu TID.

Nad vstupními daty je možné provádět agregace hodnot v čase (součet, průměr, vážený průměr atd.), až do úrovně ročních agregovaných hodnot. V případě plánovaných hodnot je zase možné provádět rozpad hodnot na nižší časové úrovně.

V TID můžete zakládat i vypočtené veličiny, jejichž hodnoty vznikají na základě aritmetického výrazu nebo použití připravených funkcí (např. výpočet entalpie z teploty a tlaku) nad parametry výpočtu, což jsou vstupní či jiné vypočtené veličiny. Při změně hodnoty jakéhokoli parametru výpočtu dojde okamžitě k přepočítání dotčených veličin, takže jsou data v TID vždy v konzistentním stavu. Na těchto výpočtech lze vybudovat např. bilance výroby energie, bilance distribuce komodit nebo ekonomický rozbor finančních toků.

Námi dodávané systémy pro bilanci a plánování výroby, fakturaci komodit či podporu údržby využívají TID jako společné úložiště navzájem sdílených a jednotně přístupných dat.

Zobrazení dat

Pro správu veličin a prezentaci dat slouží vlastní aplikační rozhraní, které je jak desktopové (tlustý klient), tak i webové (tenký klient). Dále je možné zpracovávat a prezentovat data pomocí MS Office Excel, kde je přístup k datům z TID integrován přímo do nabídek aplikace.

Možnosti prezentace uložených dat v TID formou tabulkového zobrazení a grafického průběhu hodnot v čase umožňuje klientská aplikace TID. 

 

Dále je též možné uložená data prezentovat formou schémat, ve kterých jsou zobrazena uložená data z TID, na předem definovaných pozicích nad obrázkem energetického zařízení nebo distribuční sítě, tento způsob zobrazení dat je pro uživatele velice názorný. 

 

Uložení dat

TID používá pro vlastní uložení dat běžně rozšířené databázové platformy: MS SQL Server nebo Oracle. Data je možné ukládat v různých (nadefinovaných) dimenzích. Kromě standardní skutečnosti to mohou být např. různé verze plánů, očekávané skutečnosti nebo simulace.

Data mohou být takto k dispozici různým aplikacím pro další zpracování a výsledky jsou ukládány zpět do datového skladu.

Naši klienti a reference

Spolupráce s firmou EG - Expert je velmi dobrá, služby, které firma poskytuje, jsou spolehlivé, kvalitní a mají potřebnou odbornou úroveň.

Ing. Pavel Spilka, ředitel společnosti Jablonecká energetická a.s.